06
سپتامبر

دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا

  • بازده دیزل ژنراتور مبتنی بر ترکیب اجزای اصلی بین 30 تا 55 درصد متغیر است ، در حالی که بازده مستقل موتور دیزل و آلترناتور به ترتیب بین 35 تا 60 درصد و 85 درصد و 95 درصد متغیر است.
  • استانداردهایی که در ساخت یک ژنراتور حائز اهمیت می باشند عبارتند از : BS 5486(IEC439) ,BS 5514(ISO 3046) ,BS 5000
  • حفظ ژنراتور شما بخش مهمی از وظایف ماست.
  • دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا