27
آذر

معرفی ژنراتور دائم کار و کاربرد آن

  ژنراتور دائم کار دستگاه مفیدی است که در زمان های قطعی برق، نیروی الکتریکی را تامین می کند. و چون مانع از مختل شدن فعالیت روزانه کارخانه ها،...

ادامه مطلب